Verzending binnen 1 werkdag
Gratis verzending vanaf 100,- binnen Nederland
Veilig en makkelijk online betalen

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Moddermonstertje

Deze algemene voorwaarden (de Voorwaarden) zijn van toepassing op ieder gebruik van de Website www.moddermonstertje.nl (de Website) en alle subdomeinen. De Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle diensten die wij aanbieden. Als je een vraag hebt over deze Voorwaarden, of om een andere reden contact met ons op wil nemen, door een mail te sturen naar hallo@moddermonstertje.nl. Het KvK-nummer: 83996354

Voorwaarden per categorie

  1. Algemeen

De Voorwaarden zijn van toepassing op iedereen die de Website gebruikt (Gebruikers .

Wij zullen je de Voorwaarden op verzoek kosteloos toezenden. De Voorwaarden zijn ook beschikbaar op onze website.

Wij hebben het recht de Voorwaarden te wijzigen. Je stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze Voorwaarden van toepassing zal zijn.

Afspraken die afwijken van deze Voorwaarden zijn alleen geldig als wij deze afspraken schriftelijk met je zijn overeengekomen.

Als een deel van de Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Voorwaarden. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

2. Het Platform

Het doel van de Website is om een platform te bieden waarbij Moddermonstertje? Moddermonstertje is een platform waar je van alles kunt vinden voor jouw boefje(s). Een plek met inspiratie voor je kindje om zijn/haar onbegrensde fantasie vrijspel te geven. Stijlvol ravotten is ‘what comes to mind’ als ik mijn concept probeer uit te leggen. Wat is een moddermonstertje? Welke moeder herkent het niet… Je kleine boefje is net gewassen, in een frisse outfit gestoken, let je een minuut niet op en HOPPAAA! Ze zitten alweer in de aarde te wroeten, liggen met hun knieën in het gras of hebben hun zakken gevuld met kiezels uit de tuin. Yes mama, dan heb jij ook een klein moddermonstertje! (de Dienst).

Wij zijn geen partij bij de afspraken die gebruikers onderling maken. Wij zijn daarom niet verantwoordelijk voor de afspraken die je met andere gebruikers maakt.

Wanneer je een conflict krijgt met een andere gebruiker moeten jullie dit conflict zelf oplossen.

3. Gebruiksregels van de Website

Je mag de Website niet zo gebruiken dat je daarmee de Nederlandse of andere toepasselijke wet- of regelgeving schendt.

Het is voor Gebruikers niet toegestaan om het volgende materiaal via de Website te verspreiden:

Pornografische filmpjes, afbeeldingen of andere media met een erotische inhoud;

Teksten of afbeeldingen die beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn;

Ongevraagde reclame (spam);

Foute of misleidende informatie; en

Virussen, malware, spyware of andere software die bedoeld is om schade aan computers van ons of andere gebruikers aan te richten.

Je mag geen account aanmaken onder de naam van iemand anders of je op een andere manier voordoen als iemand anders.

Je bent verplicht om de verkregen persoonsgegevens van andere gebruikers geheim te houden en deze gegevens niet te misbruiken.

Je mag andere Gebruikers niet benaderen voor commerciële doeleinden die niet in lijn zijn met het doel van de Website.

4. Beschikbaarheid van de Website

Wij doen ons uiterste best om te zorgen dat de Website beschikbaar is.

Wij garanderen niet dat Website foutloos werkt of altijd beschikbaar is. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor schade, geleden als de Website niet of niet veilig werkt.

Wij zijn ook niet aansprakelijk voor schade geleden door verkeerde informatie op de Website

5. Gebruikersaccount

Je moet de inloggegevens van je account afschermen voor anderen en je wachtwoord geheim houden. Wij mogen ervan uitgaan dat alles wat er gebeurt op of met jouw account, door jou gedaan wordt of onder jouw toezicht gebeurt.

Als je denkt of weet dat jouw account misbruikt wordt, moet je dat zo snel mogelijk melden bij ons. Wij zullen dan gepaste maatregelen nemen.

6. Prijzen

Wij bieden de Dienst (website/ het platform) gratis aan.

Het kan zijn dan wij in de toekomst besluiten dat we gebruikers laten betalen, we zullen dit dan op tijd bekend maken. In dat geval mag je jouw account met onmiddellijke ingang gratis opzeggen.

Als je moet betalen voor een onderdeel van de Dienst, zullen we dit duidelijk op de Website vermelden.

7. Uitsluiting

Wij behouden ons het recht voor om je(deels) van de Dienst uit te sluiten of toegang tot de Website te ontzeggen. Ook kunnen wij altijd, om welke reden dan ook, accounts verwijderen. Als wij ervoor kiezen om je geen toegang meer te verlenen of jouw account te verwijderen, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele schade die daaruit voortkomt. We kunnen je bijvoorbeeld uitsluiten van de Dienst door:

jouw account te verwijderen; en onderdelen van de Dienst voor je te blokkeren.

Geheimhouding en conflict

8. Geheimhouding

Wij zijn verplicht al jouw vertrouwelijke informatie geheim te houden. Onder ‘vertrouwelijke informatie’ begrijpen wij alle informatie waarvan je hebt aangegeven dat deze vertrouwelijk is of waarvan het uit de aard van de informatie voortvloeit. Jouw persoonsgegevens zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG geven wij alleen vrij als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

9. Conflictoplossing

Wij zijn niet verplicht om te helpen bij conflicten tussen gebruikers

10. Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor:

directe of indirecte schade die je lijdt door het gebruik van onze Website, ongeacht of de schadeclaim gebaseerd is op een garantieregeling, overeenkomsten of welk ander wettelijk principe dan ook;

directe of indirecte schade die je lijdt door (verkeerde) informatie op de Website, ongeacht of die informatie van ons komt of van derde partijen;

schade die voortkomt uit fouten van derden of voortvloeit uit het niet beschikbaar zijn van de Website, om redenen die buiten onze macht liggen.

11. Privacy Policy

Wij beschermen jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. Je kunt voor meer informatie onze Privacy Policy raadplegen.

12. Vrijwaring

Door de Website te gebruiken, vrijwaar je ons voor aanspraken, vorderingen en (schade)vergoedingen van derden. Deze aansprakelijkheidsbeperking sluit niet onze aansprakelijkheid uit in het geval van kwade opzet of bewuste roekeloosheid.

13. Intellectueel eigendom

  1. Je geeft ons een licentie om content die je uploadt onbeperkt te gebruiken. Deze licentie is:

a) niet-exclusief;

b) kosten- en rechtenvrij;

c) wereldwijd.

2. Door de Website te gebruiken, verklaar je dat:

a) je het (intellectueel) eigendom hebt over informatie en media die je uploadt op de Website; of

b) je bevoegd bent om de media of informatie die je uploadt, te delen en aan ons in licentie te geven.

3. Je mag de inhoud van de Website niet delen, verkopen of exploiteren, op welke manier dan ook.

14. Geschillen

Als er een geschil ontstaat tussen jou en ons, is het Nederlandse recht van toepassing. In dat geval is de rechtbank Limburg bevoegd om over het geschil te oordelen.

Shopping Cart (0)

Winkelwagen